Klamath Crater Lake View

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Brainfit ebvba

1. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen.
Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.
2. De goederen worden verzonden op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres. Indien er gratis verzonden wordt, staat dat duidelijk vermeld.
3. Indien het produkt onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
De verkoper is verplicht de consument per e-mail te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod.
Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
4. De prijzen vermeld in onze offertes en tarieven zijn gegarandeerd gedurende één maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
5. De koper heeft gedurende 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet.
6. De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 7 dagen. Voedingsproducten of supplementen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggestuurd worden.
7. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het produkt geheel of gedeeltelijk bedekt kan de koper niet meer verzaken aan aankoop.
8. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.
In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Brainfit bvba beperkt tot de omruiling van de goederen.
9. Alle Internet bestellingen dienen vooraf betaald te worden via bankoverschrijving op Fortis bank rekening IBAN nr: BE89 2300 6165 0085 en BIC code: GEBABEBB
10. Voor het betalen van eventuele leveringen op rekening gelden volgende afspraken: In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege, zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 10€ en een maximum van 1000€
Brainfit bvba blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Verder een goede gezondheid toegewenst !

Vanhooff Leo @ Brainfit bvba
Notelaarweg 9 , 3140 Keerbergen , Belgie
tel : 0032(0)15/33.00.53
gsm : 0032(0)476/520.612
e-mail : brainfit@pandora.be 
BTW – TVA – VAT BE0470.551.453We ship all over Europe

Gezondheid Webshop

Afa algen zoekers

Hyves Facebook Twitter

ADHD

+natuurlijk
+Indigokinderen
+rilatine
+concentratiestoringen
+hyperactiviteit
+blue green algae
+omega 3
+klamathalgen
+afa-algen
+relatine
+blauwgroene algen
+hyperkinetisch
+vitamine B12
+mineralen
+studieresultaten
+pillenvrij
+laura batstra
+minder Adhd
+ADHD natuurlijk

Verkoopsvoorwaarden Privacy Brainfit

AFA Algen of Klamathalgen Blue Green Algae als Natuurlijk Supervoedsel voor ADD Adhd en Indigokinderen --- rijk aan mineralen --- vitamine B12 en omega 3 ivm hyperactiviteit